МИКРОКРЕДИТ БОЙЫНША ТӨЛЕМДЕРДІ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ МҮМКІНДІГІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Құрметті клиенттер!

ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің 10.01.2022 жылғы №8 «төтенше жағдайды енгізу нәтижесінде зардап шеккен жеке және заңды тұлғаларды қолдау шаралары туралы» бұйрығын орындау үшін 05.01.2022 жылға дейін ресімделген микрокредиттер бойынша ломбардтың қарыз алушыларына қатысты төтенше жағдай кезеңінде (әрбір өңірде ТЖ аяқталу мерзімі жеке) алынған микрокредиттер бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін айыппұлдар мен өсімпұлдарды есептеу, сондай-ақ ломбардта сақтау қызметі тоқтатыла тұрады.

Сондай-ақ, төтенше жағдай кезеңінде қарыз алушыларға қатысты талап-арыз жұмыстары жүргізілмейді және мерзімі өткен берешекті өтеу қажеттілігі туралы хабарламалар таратылады.

Сонымен қатар, ТЖ кезінде сыйақы есептеу тоқтатылмайтынын ескеруді сұраймыз.

Кредит бойынша төлемдерді кейінге қалдыру қаржылық жай-күйінің нашарлауын растайтын құжаттарды қоса бере отырып, 2022 жылғы 04 сәуірді қоса алғанда берілген жазбаша өтініш негізінде өтініш берушінің қаржылық жай-күйінің нашарлауының объективті себептері немесе төтенше жағдай кезеңінде келтірілген залал болған кезде жеке жүзеге асырылады. Өтініш ломбард бөлімшесіне не мынадай электрондық пошта мекенжайына беріледі: sardonix.kz@mail.ru

2022 жылдың төртінші сәуіріне дейін өтініш беру керек.

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖЕЙ ПО МИКРОКРЕДИТУ

Уважаемые клиенты!

Просим обратить внимание на то, что во исполнение приказа Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка №8 от 10.01.2022 года «О мерах поддержки физических и юридических лиц, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения» на период действия чрезвычайного положения (в каждом регионе срок завершения ЧП индивидуальный) в отношении заемщиков ломбарда по микрокредитам, оформленным до 04.01.2022 года, приостанавливается начисление штрафов и пени за нарушение обязательств по полученным микрокредитам, а также по услуге хранения в ломбарде.

Также на период действия чрезвычайного положения в отношении заемщиков не будет производиться претензионно-исковая работа и осуществляться рассылка уведомлений о необходимости погашения просроченной задолженности.

Вместе с тем, просим учесть, что начисление вознаграждения на период ЧП не приостанавливается.

Отсрочка платежей по кредиту осуществляется индивидуально при наличии объективных причин ухудшения финансового состояния заявителя или нанесенного ущерба в период чрезвычайного положения на основании письменного заявления, поданного до 05 апреля 2022 года включительно, с приложением документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния. Заявление подается в отделение ломбарда либо на электронный почтовый адрес: sardonix.kz@mail.ru

Необходимо подать заявление до четвертого апреля 2022 года включительно.